Ga naar de inhoud

Privacy Policy

Uw privacy is belangrijk. Daarom is ScanGo duidelijk en open over de manier waarop we gegevens over u verzamelen en gebruiken. Op deze pagina vindt u onze privacyverklaring, cookieverklaring en disclaimer. Deze zijn van toepassing op de websites van ScanGo en alle producten en diensten die verband houden met deze verklaringen of die bij verwijzing hierin zijn opgenomen.

 

Algemeen

 

Gebruik van deze site van ScanGo en de daarmee verbonden sites van ScanGo en/of haar partnermaatschappijen, is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden.

 

Gebruik website

 

De op deze website getoonde informatie wordt door iHandhaving met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. ScanGo verstrekt met deze website louter informatie over producten en diensten die door de ScanGo en partners worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

 

Informatie van derden, producten en diensten

 

Informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van ScanGo zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel ScanGo uiterst selectief is ten aanzien van de informatie van derden die op deze site wordt opgenomen of de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. ScanGo geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

 

Geen aansprakelijkheid

 

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door ScanGo uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel ScanGo zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. ScanGo aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.


Toepasselijk recht

 

Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. ScanGo verstrekt door middel van deze site informatie over producten en diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Download via onderstaande link de volledige Privacyverklaring, Cookieverklaring en Disclaimer van ScanGo

PRIVACYVERKLARING, COOKIEVERKLARING EN DISCLAIMER 2023

 

Translate »